Huiswerkbegeleiding

Voor studenten en scholieren die problemen ondervinden bij de vakken ADMINISTRATIE en ECONOMIE en om wat voorreden ook achterstand hebben opgelopen bied ABCD Administratie de mogelijkheid voor individuele begeleiding en ondersteuning. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je onzeker bent bij je voorbereiding op examens. 
Je net zeker niet de enige! 
 • Is de uitleg op school voor jou niet voldoende om de lesstof te begrijpen 
 • Ben je ziek geweest of weet je niet hoe je een taak moet aanpakken? 
 • Heb je problemen met één of meerdere vakken die je daardoor ontzettend vervelend vindt? 
 • Ben je zenuwachtig voor een proefwerk en wil je meer zelfvertrouwen krijgen? 
Er zijn veel leerlingen zoals jij. 
Alles gaat eigenlijk goed, maar toch heb je met één of meerdere vakken wat problemen. Blijf hier niet mee zitten. Leren wordt zo alleen maar vervelend. Dat is niet nodig. Je kunt het plezier in het leren terugkrijgen en betere resultaten halen door een goede structuur en een duidelijke uitleg. 
ABCD Administratie kan je helpen om met meer inzicht en gevoel de opgaven uit te werken, waardoor ook het zelfvertrouwen toeneemt. Mocht je begeleiding en ondersteuning willen dan kunnen we in overleg frequentie, tijdstip en plaats bepalen, zodat zo optimaal mogelijk in je behoefte kan worden voorzien. Vanuit eigen ervaring weet ABCD Administratie dat juist in dit soort situaties waarbij men een op een wordt begeleid, positieve impulsen uitgaan van deze werkwijze. Het vergroten van jouw kans op resultaat daar gaat het tenslotte om.
Wij willen je daarbij helpen. 
In alle rust komen de verschillende onderwerpen, opgaven en vragen nog eens voorbij, waarbij ook zaken worden toegelicht, zodat tevens de onderlinge samenhang helder naar voren komt. 
 
Wij kunnen je BEGELEIDING en ONDERSTEUNING bieden voor de vakken ADMINISTRATIE en ECONOMIE
 
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen
 

Administratie

Wat zou administratie voor u als ondernemer kunnen betekenen ?

ABCD Administratie ziet het volgende naar voren komen ............structuur, inzicht, mogelijkheden en kansen. Uiteraard kun je er nog veel meer van zeggen, maar dat is mede afhankelijk van de situatie binnen uw onderneming, bedrijf of organisatie ! 

Er wordt nogal eens geroepen " Ach ...het is maar administratie, dat kan toch niet zo moeilijk zijn !! ".Als je er de vereiste opleidingen voor hebt en daarnaast de nodige praktijkervaring hebt opgedaan, dan is dat eigenlijk ook wel zo. Nog te vaak wordt het voeren van een administratie gezien als een bijzaak. Er zijn meer aandachtspunten die een belangrijke rol spelen en mogelijk van invloed kunnen zijn. 

Een goede administratie betekent dat de inrichting van het financieel administratieve systeem, de administratie, overeenkomt met het organisatorische plaatje van uw bedrijf, onderneming en activiteiten. Het is, andersgezegd ,een blauwdruk van uw organisatie, althans zou het moeten zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde, omdat mede hierdoor de ondernemer in staat wordt gesteld om te ondernemen. Ruim voldoende inzicht om afgewogen, verantwoorde en juiste keuzes te kunnen maken.

Vragen die naar voren kunnen komen 

 • " Welke afdeling kost geld en welke levert geld op ? " 
 • " Welke producten / activiteiten leveren geld op en welke niet ? " 
 • " Waar kan ik de kosten beperken ? " 
 • " Wat is de Break-Even Omzet ? " 

Met name de juiste inrichting is hierbij belangrijk, omdat alle data en output er van afhankelijk zijn. 

Anders gezegd " Als je er rommel van maakt, er vervolgens rommel in stopt , komt er rommel uit ! "

Gegevens die in een verkeerd ingericht systeem worden verwerkt leiden tot verkeerde output. Gevolg is dat er verkeerde conclusies worden getrokken waarna mogelijk een risicovolle , feitelijk onverantwoorde beslissing volgt, met alle consequenties.

Wanneer het systeem op een juiste wijze is ingericht betekent dit dat de basis goed staat. Vervolgens moeten alle gegevens tijdig, juist, volledig en correct worden verwerkt. Hiermee is de basisvoorwaarde gecreëerd waardoor je in staat bent om op elk moment het juiste inzicht te verschaffen. Samenvattend kunnen we stellen dat het streven zou moeten zijn om van meet af aan de juiste basis neer te zetten om een goede en gezonde financieel administratieve basis te kunnen leggen voor uw onderneming.

 

Schuldhulpverlening

ABCD Administratie wil uw organisatie graag van dienst zijn in de schuldhulpverlening door te ondersteunen bij het uitvoeren van diversen werkzaamheden zoals

 • Voeren van intakegesprekken 
 • Opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject 
 • Bewaken van het schuldhulpverleningstraject 
 • Opvragen van vorderingen bij schuldeisers 
 • Onderhandelen met Schuldeisers 
 • Berekenen aflossingscapaciteit van schuldenaren 
 • Voeren van voortgangsgesprekken 
 • Bieden van Budgetbegeleiding 
 • Rapportages schrijven 
 • Indien noodzakelijk doorverwijzen naar andere instanties 
Vanuit jarenlange ervaring en een achtergrond vanuit sociale zaken (her)kent ABCD Administratie de  problematiek en weet dat er heel vaak sprake is van een geleidelijk proces, waardoor men uiteindelijk terecht komt in een problematische, uitzichtloze situatie, waarbij de motivatie en het inzicht om daar iets aan te veranderen ontbreekt. Het gevolg daarvan is dat men nog verder afglijdt en meer problemen op zich af ziet komen. Waar het feitelijk om gaat is in een zo vroeg mogelijk stadium in samenspraak en samenwerking op te treden en bij te sturen. In dien het mogelijk is zou het beter zijn om preventief op te treden, als een soort poortwachter wanneer typische profielkenmerken ontstaan, zoals verslavingsproblematiek, werkeloosheid, echtscheiding enzovoort. Een goede dossieropbouw is voor het ondersteuning - en begeleidingsproces erg belangrijk. Inzicht in en overzicht met betrekking tot de situatie is erg belangrijk, waarbij de centrale vraag is hoe kunnen de problemen, gegeven de specifieke situatie, conform de daarvoor geldende regels worden opgelost en hoe komen we gelijktijdig van situatie A naar situatie B, waarin de problemen structureel worden voorkomen.
In veel situaties stelt betrokkene zich ( al lang ) niet meer de vragen 
 • " Kan ik dit eigenlijk (nog) wel betalen ? " 
 • " Hoe kom ik van mijn schulden af ? " 
In de loop van de tijd is er door diverse omstandigheden een situatie ontstaan waarbij men het inzicht en overzicht is kwijtgeraakt. De rekeningafschriften, brieven, herinneringen, aanmaningen blijven ongeopend liggen tot het moment dat de ontruiming aanstaande is en uiteindelijk de deurwaarder verschijnt.
In het verleden heeft men de privé administratie mogelijk niet op orde gehad. De betaling van de huur en overige vaste lasten word uitgesteld, zodat er meer consumptieve ruimte over blijft. Immers, in de huidige maatschappij moet je eigenlijk wel meedoen, anders hoor je er niet bij. De aanschaf van bepaalde goederen, plasma televisie, breedbeeld tv en dergelijk bieden status en respect. Weliswaar schijn, maar toch..........Men maakt daarnaast ook nog eens gebruik van diverse bankrekeningen, kredietfaciliteiten, creditcards en dergelijke, zonder zicht te realiseren dat dit uiteindelijk zal leiden tot een situatie waarbij alle bronnen waar men uit kan putten zijn volgelopen en er uiteindelijk geen enkele speelruimte meer over is. 
Er voor zorgen dat de problemen helder en duidelijk in kaart worden gebracht en vervolgens goede oplossingen worden aangedragen en uitgewerkt daar gaat het in eerste instantie om. Werken aan bewustwording van de situatie en reflectie op het handelen en gedrag, zodat er voor de toekomst een adequate aanpak mogelijk is, waarbij de eigen verantwoordelijkheid uiteraard voorop staat.
Wanneer u, door bijvoorbeeld toename in de aanvragen en of verwijzingen, tijdelijke ondersteuning nodig hebt in  de uitvoering van de schuldhulpverlening portefeuille, dan kunt u een beroep doen op ABCD Administratie.
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen. 
 

Meer informatie: 

 

Educatie

ABCD Administratie wil u, uw organisatie of bedrijf graag van dienst zijn bij het verzorgen en uitvoeren van cursussen voor uw personeel. Ook bieden wij de mogelijkheid aan voor studenten om zich vakinhoudelijk te laten begeleiden wanneer er bijvoorbeeld achterstand of problemen mochten zijn ontstaan met betrekking tot de lesstof voor bijvoorbeeld de vakken bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie.

De aangeboden ondersteuning is mogelijk voor onderstaande opties.

 • Basis Kennis Boekhouden 
 • Praktijk diploma Boekhouden 
 • Moderne Bedrijfsadministratie 
 • Bedrijfseconomie 
 • Bedrijfsadministratie 
 • Economie 
 • Marketing 
 • Consumentengedrag 

Studenten hebben nogal eens moeite met de vakken economie en bedrijfsadministratie. Voor hen is het niet altijd mogelijk om het tempo te volgen en ook nog eens de samenhang te begrijpen. Naar gelang de behoefte kan ABCD Administratie hierin begeleiden en ondersteunen.

Vanuit jarenlange ervaring is gebleken dat personeel vaak te lang in dezelfde functie werkzaamheden verricht, waardoor er in zekere zin sprake is van " bedrijfsblindheid ". 

Men stelt zich niet meer de vragen 

 • " Ben ik eigenlijk nog wel op een goede manier bezig ? " 
 • " Kan het niet anders, zo mogelijk efficiënter ? " 

In de loop van de tijd is de automatisch piloot binnengevlogen, blijven hangen ....en de medewerker is het zich eigenlijk niet zo bewust , maar vind het eigenlijk wel prima. De gemakkelijke weg en deze situatie vertaald zich al heel snel en heel vaak in risicomijdend handelen onder ( vrijwel )alle omstandigheden. Dit gedrag krijgt hand over hand de overhand met als gevolg dat dit ten koste gaat van kwaliteit, input en output. 

Gevolgen kunnen voor de ondernemer / onderneming niet uitblijven ! 

Kansen, geld ...........................................en mogelijkheden blijven te lang ......en vooral onbenut liggen.

De volgende uitspraken zijn typerend voor deze fase.

 • " Ik doe het al jaren zo, waarom zouden ik het het anders doen ? " 
 • " Ik begrijp niets van het nieuwe systeem en wil het ook eigenlijk niet weten !" 
 • " Ik doe het op mijn manier,...........en mijn collega ook ! " 
 • ABCD Administratie verzorgd de cursussen op haar eigen wijze, waarbij deelnemers juist worden geprikkeld om eens een andere bril op te zetten en over de schutting te kijken. Wij doen dit altijd aan de hand van praktijksituaties en de berichten uit de media. De ervaring heeft geleerd dat cursisten deze benadering bijzonder weten te waarderen.

Veel gehoorde uitspraken na het volgen van de cursus.

 • " Nu begrijp ik eindelijk hoe het in elkaar steekt ! " 
 • "Goh,...maar waarom leggen ze het niet uit en zetten ze dat er niet bij dan? " 
 • " Ik zie nu dat het ook anders kan ! " 
 • "Als ze het me eerder op die manier hadden uitgelegd,... dan had ik het tenminste begrepen ! " 

ABCD Administratie probeert met de gehanteerde aanpak bewustwording bij de cursist te kweken. Vooral de blik verruimen, motivatie en enthousiasme daar gaat het om. Denkt u " Ik heb ook wel medewerkers die aan een opfrisbeurt, zeg maar een make-over toe zijn ! ", neem dan vrijblijvend contactop.